دبیرستان پسرانه دوره اول دارالقرآن الکریم اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

عربی هفتم

لطفا برای دریافت نمونه سوالات عربی  پایه هفتم خرداد ماه 1394 روی فایل ضمیمه کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :

پیام هفتم

لطفا برای دریافت نمونه سوالات پیام آسمانی پایه هفتم خرداد ماه 1394 روی فایل ضمیمه کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :

علوم هفتم

لطفا برای دریافت نمونه سوالات علوم پایه هفتم خرداد ماه 1394 روی فایل ضمیمه کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :

مطالعات اجتماعی هفتم

لطفا برای دریافت نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هفتم  پایه هفتم خرداد ماه 1394 روی فایل ضمیمه کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :

قرآن 7

لطفا برای دریافت نمونه سوالات قرآن  پایه هفتم خرداد ماه 1394 روی فایل ضمیمه کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :

سوالات ریاضی 7

لطفا برای دریافت نمونه سوالات ریاضی پایه هشتم خرداد ماه 1394 روی فایل ضمیمه کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :