دبیرستان پسرانه دوره اول دارالقرآن الکریم اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

سایت کامپیوتر مدرسه


سایت کامپیوتر این واحد آموزشی در حال حاضر تعداد 14دستگاه کامپیوتر دارد که به اینترنت پرسرعت متصل است ودرهفته 2ساعت کلاس اختصاصی درس کامپیوتر نیز در برنامه درسی دانش آموزان گنجانده شده است .ضمن اینکه دروسی که نیاز دارند با ویدئوپروژکتور کار کنند از این سایت بهره مند می گردند.