دبیرستان پسرانه دوره اول دارالقرآن الکریم اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

آزمایشگاه مدرسه


آزمایشگاه این واحد آموزشی در طبقه دوم ساختمان شماره 2این واحد اموزشی مشرف به سالن اجتماعات قراردارد که از دو قسمت محل انجام آزمایش ونگهداری مواد اولیه تشکیل شده است .دبیر محترم درس علوم تجربی جناب آقای ملک خویان که از بهترین دبیران این واحد آموزشی می باشند روزهای شنبه هر هفته از این آزمیشگاه استفاده میکنند ودانش آموزان در قالب گروه های مشخص شده از قبل به انجام کارهای آزمایشی می پردازند .