دبیرستان پسرانه دوره اول دارالقرآن الکریم اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

اسامی منتخبین تیم والیبال

تبریک  تبریک

انتخاب چهار نفر از دانش آموزان دبیرستان جهت حضور درتیم والیبال منتخبین ناحیه جهت مسابقات استانی

محمدپور عطار *دانیال اباذری 

مهدی نقنه*متین مومنی