دبیرستان پسرانه دوره اول دارالقرآن الکریم اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نمونه سوالات مسابقه علمی آذر ماه 94

برای مشاهده نمونه سوالات مسابقه علمی آذر ماه 94 به فایل ضمیمه مراجعه نمائید

فایل های ضمیمه :

زبان هفتم

لطفا برای دریافت نمونه سوالات زبانانگلیسی پایه هفتم خرداد ماه 1394 روی فایل ضمیمه کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :

زبان هشتم

لطفا برای دریافت نمونه سوالات زبان انگلیسی پایه هشتم خرداد ماه 1394 روی فایل ضمیمه کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :

عربی هشتم

لطفا برای دریافت نمونه سوالات عربی  پایه هشتم خرداد ماه 1394 روی فایل ضمیمه کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :

پیام هشتم

لطفا برای دریافت نمونه سوالات پیام آسمانی پایه هشتم خرداد ماه 1394 روی فایل ضمیمه کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :

علوم هشتم

لطفا برای دریافت نمونه سوالات علوم  پایه هشتم خرداد ماه 1394 روی فایل ضمیمه کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :

مطالعات اجتماعی هشتم

لطفا برای دریافت نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هشتم  پایه هشتم خرداد ماه 1394 روی فایل ضمیمه کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :

قرآن 8

لطفا برای دریافت نمونه سوالات قرآن پایه هشتم خرداد ماه 1394 روی فایل ضمیمه کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :

سوالات ریاضی 8

لطفا برای دریافت نمونه سوالات ریاضی پایه هشتم خرداد ماه 1394 روی فایل ضمیمه کلیک کنید.

فایل های ضمیمه :