دبیرستان پسرانه دوره اول دارالقرآن الکریم اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

اعضای انجمن اولیا ومربیان

اعضای اصلی                           

اعضای علی البدل

آقای سید مجید ناظری                 

آقای محمد بهارلو

آقای محمد ارشادی                    

آقای مرتضی اسماعیلی

خانم زهرا شهبازی                    

خانم مژگان پارسا

آقای شاپور چنگیزی

 

آقای مهدی اسماعیلی